13.5.08

colcú troba això normal?


Hola som l'amo en sabaté!
Be vos cont: avui estava a sa turada des bus i hi havia una propaganda des govern que posava algo de que t'ajudam o algo així. Be sa cuestió, que he vist es logo des govern i per respecte a una veia que hi havia devant no mel he carregat. Colqú troba be això, colqú que deveres estima ses illes i defensa sa seva tradició, cultura, llengo, posaria això colqú que no fos un puta catalufo posaria això?. Jo m'agraderia demenar en es cuatre bosots aquets catalufos si vertederament estimen ses illes si com ells diven ( ets socialistes) defensen sa tradicio i cultura. Si això que ells diven es vera no hu trop normal, no trop normal que colcú que defensa lo seu deixarà que tot es preotagonisme de ses seves obre se la enduguin uns altres, estic xerrant de que per exemple a grups com anegats o tomeu peña sels he diu "rock català", obres com lo pi de formentor sels he consideri "literatura catalana", i moltes coses mes com es .CAT de merda! Això, es politics valencian no ho haurien acceptat de cap de ses maneres, això mos dona a coneixer que es politics valencians tenen collons i es notros son tots uns putes cagats de merda. Sort per cuatre replegats que, ademunt no poden fer res, com es Partit Illenc de ses Illes Balears o en Carlos Delgado.
Me fa pena que tot lo nostro se perdi i esper que a voltros també!!

15.4.08

JERONI PORQUER(es valencians)


Bones tardes a tots!! si torn a ser es pesat d'en jeroni porquer pero es tema que avui m'agradaria tractar es es tema des valencians i es catala.


I es que es valencians no tenen com a llengo oficial es catala ni es seus fills han de estodiar catala a s'escola i no vos demanau: com aixi ells no i noltros si? Aixo es degut a que es politics de valencia varen tenir dos coions ben posats i varen suprimir es catala de ses aules icom allengo oficial i varen implantar es valencia,pero aixo va ser degut a que aquests politics estimen sa seva llengo,sa seva terra i ses seves tradicions i en un intent d'aconseguir salvarles varen promulgar aquesta llei. Per aixo sa meva pregunta es perque es politics d'aqui no fan lo mateix... be amb es govern que hi ha ara que tots son mes forasters que un puta cristo i a cap d'ells els interesa aquestes coses es imposible pero jo deman a tots es mallorquins que votin amb cap i votin a nes pp que es es partit que mes mallorquins te, i tambe perque es es partit d'en carlos delgado baix es meu punt de vista aqui esta dificil i si no es es pp qui aconsegueixqui aixo no ho fara ningu,hi hem d'aprendre a actuar com es cata lans que si algo no els hi agrada s'uneixen tots en piña i protesten i es defensen entre ells com es es cas des catalanisme a valencia que es valencians no l'acepten de cap manera i ho demostren amb ses seves manifestacions i amb ses seves protestes per aixo dir desde aqui que si mai cap valencia ha de manester res que m'ho demanin perque estan en es nostro mateix bando i son com a germans. BONA NIT!!!

L'amo en sabaté


Hola soc l'amo en sabaté, com anam? be, supos que be!
Bueno, avui vos xerreré de ses pegatinas que em fet, en contra des "països catalans".Que sepigueu que tot això no hu podem seguir fent si voltros no mos donau forses per continuar. si vols cap camiseta, pegatina , capell etc de sa nostra organització no teniu res més que dir-lo!
be! me despedeis de voltros , ua forta aferrada pes coll des vostro amic anticatalanista i au venga feis bonda!!

14.4.08

JERONI PORQUER(carlos delgado)


Pues si... Avui m'agradaria xerrar d'en carlos delgado, aquest homo es es puta idolo ha estat s'unic politic lo suficientment valent per dir lo que pensa i defensar sa seva causa que tambe es sa nostra,ha arribat a barallarse amb es seus compañeros de partit,per defensar sa seva llengo i sa seva cultura, sa proposta d'aquest bon homonet es que es catala sigui substituit pes mallorqui dins s'ambit public i escolar.


Mesura que tots noltros esteim a favor d'ella en tot moment, crec jo que aquesta mesura arriba un poc massa tard ja que desde fa molts d'anys aqui sa tendria que xerrar mallorqui i no catala,perque tota aquesta catalanitzacio que esteim sofrint l'unic que fa es colaborar a sa desaparicio de sa nostra llengo i sa nostra cultura. Si no u creis aixi dema mateix vos podeu passejar per palma i veure quantes persones trobau que xerren es mallorqui segur que vos basten es dits d'una ma per contarlos, que de cada vegada es mes raro sentir xerrar una persona en mallorqui i aixo no tendria que ser aixi, per aquest motiu jo crec que sa proposta d'en carlos es de ses millors que s'han fetes mai. Per tota aquella gent mallorquina que esta indecisa nomes dir-vos que en som molts es que donam suport a nes mallorqui i que vos manifesteu a:WWW.PORBALEARES.COM

12.4.08

Bon vespre a tuthom:)SOc En Pere Paparra!Bueno,com ha dit en Jeroni no te sentit actualitzà,bueno si,vull donar una fort abraç a en Carlos Delgado,perque crec que te ses idees Clares com sa majoria des membres de aquesta organització,I això hu dempostra a sa seva web,on ell demana que es reconegui ES Baléà com a llengo,i que no es rompi españa,i demana mes per ses illes.ENHORABONA.

http://www.porbaleares.com/

Foto de Palma.

JERONI PORQUER(es vespre antes des concilio)

Bon vespre a tots!! be no te molt de sentit que avui ma posi a actualitzar,i aixo es degut a que dema hi ha una reunio de sa cupula de sa nostra asociacio a can pere paparra de sa qual prendrem decisions hi pensa rem que hem de fer per agafar força i desde luego actualitzarem entre tots tres es web. Be idó res ¡¡tothom a sopar que ja hi ha gana!!Bona nit.

9.4.08

JERONI PORQUER(festes de mallorca)


Avui vos torn a saludar despues d'un parell de dies sense poder actualitzar degut a problemes tecnics amb s'ordenador,per començar m'agradaria donar ses gracies a l'amon sabater i a nen pere paparra per prenderse aquest web d'una manera tan seria.Anant a lo que anavem avui es un d'aquests dies que ma sent orgullos de ser mallorqui...un d'aquests dies que m'en donc conta de lo guapa que es sa nostra illa i jo vull aprofitar aquest sentiment tan especial li podriem dir un sentiment illenc per explicar sa meva apatia cap a nes catalanistes,jo no m'hi ficaria si no fos perque ens volen incloure en es seu model de "països catalans".Es aquest tema i nomes aquest es que ma molesta des catalans que ens vulgin separar des pais des qual en format part durant molts d'anys aquest fet comportaria sa desaparicio de sa nostra llengo,sa nostra cultura i ses nostres festes,deu sap si respectarien sa nostra terra i es nostros espais mediambientals protegits.Es per aixo que quan molta de gent s'en adona de que soc ANTICATALANISTA es pensa que soc una persona violenta i radical amb sa qual no es pot xerrar,pero jo no soc aixi,jo nomes soc una persona enamorada de sa seva terra i de ses seves costums que lo que mes estima es sa seva illa,soc una persona crec jo bastant normal,pero una persona que troba que esta amb deute amb sa seva terra,soc una persona que lo unic que du dins es cor es s'illa de mallorca,una persona que estaria disposta a donar sa vida per tal de defensar sa nostra terra,perque nostra terra es tot loque tenim quin orgull es dir jo som mallorqui.


¡¡FESTES!!


Be,ido despues d'aquesta breu explicació m'agradaria aprofundir un poc damunt ses festes tipiques mallorquines,ja que arriba s'estiu i es quant mes festes tenim.Ses festes des pobles son lo millor que hi ha i lo guapo es anar a diferents festes i no anar nomes a ses festes des teu poble.Per exemple jo vaig a ses festes de llucmajor,a ses d'arta,a ses de cala rajada i a ses de capdepera.Encara trob que vaig a pocs pobles per aixo es compromis meu per aquest d'aquest estiu es anar a ses festes des pobles d'on ma convidin per exemple, ja que es panda m'ha convidat a ses festes d'alaro jo intentare anar-hi,igual que m'agradaria anar a ses festes de sencelles,pero especialment em fan ganes ses festes d'alaro que es panda m'ha contat no se que des FLOWER POWER i pareix bastant interesant perque m'ha dit que es poble s'ompleix de femelles.Be amb definitiva que ses festes des pobles son lo millor que hiha,t'ho pases bev i sempre coneixes gent nova in son una de ses millors formes d'apoyr sa cultura i tradicions mallorquines, aixi que ja ho sabeu ¡¡¡TOTHOM DE FESTA!!!